ECPVietnam nhận bằng khen của trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh