Chiến lược Marketing Mix: Hiệu quả đã được chứng minh qua các thời đại