Để có được Digital Content Direction, đừng quên 3 thành tố cơ bản sau