Chuyển đổi số trong hoạt động chăm sóc khách hàng: Giải pháp tiện lợi mang lại giá trị lâu dài