Cẩm nang về Chuyển đổi số 2020, tổng hợp các hỏi đáp đầy đủ, cô đọng, súc tích